Vedtægter

Blans Bådeklub

Blans Havn

 

Blans Hovedvej 23 - 4941 Bandholm

VEDTÆGTER FOR BLANS BÅDEKLUB.

 

1.Foreningens formål er at vedligeholde og forbedre forholdene i Blans havn og sørge for orden på havnepladsen, samt skaffe medlemmer adgang til at leje en bådplads.

2.Medlemskab: Aktivt medlem er enhver, der har betalt kontingent, pladsleje og indskud.

Passivt medlem er enhver, der udelukkende har betalt kontingent. Passive medlemmer har

møde- og taleret, men ikke stemmeret på baadeklubbens generalforsamlinger og medlemsmøder,

såfremt den fastlagte pladsleje, kontingent og evt. forsikringspræmie ikke betales rettidigt eller

senest efter to påkrav, ekskluderes bådejeren som medlem af klubben, og kan først indtræde på

ny, efter at nyt indskud og forfalden saldo til klubben er indbetalt.

3.De til enhver tid fastlagte vilkår og bestemmelser i forvaltningsreglement, ordensreglement, takstregulativ og lejekontrakt med Lolland kommune er gældende for ethvert medlem.

4.Medlemskabet er personligt. Hvert aktivt medlem har ret til én bådplads, og ejerskabet af båden

skal kunne dokumenteres. I tilfælde af død kan bådpladsen overtages af ægtefælle eller børn uden

indbetaling af nyt indskud. For erhvervs-fiskere kan der forhandles om én ekstra bådplads.

5.Det påhviler alle aktive medlemmer at yde en arbejdsindsats i henhold til punkt 1 i et antal timer, der fastsættes på den ordinære generalforsamling. Det påhviler endvidere disse medlemmer at sørge for orden på havnepladsen ved benyttelse af denne.

6.Hvert aktivt medlem og hvert passivt medlem, som benytter ophalingsslidsken, er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring for sin båd. Denne forpligtelse kan opfyldes ved tegning af ansvarsforsikring gennem baadeklubben. Såfremt et medlem ønsker, at klubben tegner ansvarsforsikring på hans/hendes vegne, indbetaler det pågældende medlem forsikringspræmien til baadeklubbens kasserer samtidig med betaling af kontingent, pladsleje m.v. Det enkelte medlem kan opfylde forpligtelsen om at tegne ansvarsforsikring for sin båd gennem et andet selskab efter eget valg. Såfremt denne mulighed benyttes, skal kvittering for betalt præmie eller anden dokumentation for betalt

ansvarsforsikring for medlemmets båd for det pågældende regnskabsår på forlangende

forevises et bestyrelsesmedlem.

7.Et medlem ekskluderes efter bestyrelsens beslutning herom, såfremt vedkommende ikke overholder de gældende bestemmelser for medlemskab i henhold til punkt 3.

Eksklusion kan kun foretages efter forudgående varsel. Den påtænkt ekskluderede skal have mulighed for inden 14 dage efter varslet at fremskaffe underskrifter fra mindst 1/3 af de aktive medlemmer for at få sin sag prøvet ved en ekstraordinær generalforsamling.

Et aktivt medlemskab kan efter beslutning på et bestyrelsesmøde ophæves, såfremt medlemmet ikke har benyttet sin bådplads inden for de sidste 12 på hinanden følgende måneder. Ophævelsen kræver ikke forudgående varsel.

Bestyrelsens beslutning kan ikke ankes til behandling på baadeklubbens generalforsamling.

8.Generalforsamlingen er baadeklubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tiden mellem 1. marts og 15. april.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved brev med mindst 14 dages varsel. Kassererens angivelse af, at en sådan meddelelse er sendt rettidigt til samtlige medlemmer, er fuldgyldigt bevis for, at indkaldelsen lovligt har fundet sted.

På generalforsamlingen foretages valg af nedennævnte tillidsposter:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Der vælges 3 medlemmer på ulige årstal og 2 medlemmer på lige årstal. Valgene gælder for 2 år. Hvert år vælges en suppleant til bestyrelsen. Hvert år vælges en revisor og en revisorsuppleant.

For samtlige valg gælder, at genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Alle forhandlinger og beslutninger skal føres i protokol.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1)Valg af dirigent.

2)Formandens/bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3)Regnskab for det forløbne år.

4)Budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af arbejdsbidragets størrelse.

5)Indkomne forslag.

6)Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7)Valg af suppleant til bestyrelse.

8)Valg af revisor.

9)Valg af revisorsuppleant.

10)Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Valgbar til ovennævnte tillidsposter er både aktive og passive medlemmer.

Stemmeberettiget på generalforsamlinger er aktive medlemmer.

9.Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mere end en tredjedel af de aktive medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom, eller hvis bestyrelsens flertal beslutter dette. Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 2 måneder, efter at formanden har modtaget anmodning herom, eller bestyrelsen har truffet beslutning herom. Med anmodningen eller beslutningen skal følge dagsorden med angivelse af emner, der ønskes behandlet.

10.Afstemninger på generalforsamlingen foretages skriftligt, såfremt ét aktivt medlem fremsætter krav herom. Beslutninger foretages ved simpelt flertal, såfremt ikke andet kræves i henhold til andre bestemmelser, der er gældende for baadeklubbens virke. Generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal.

11.Medlemmernes fællesanliggender, overholdelse af de i foreliggende vedtægter, forvaltningsreglement, ordensreglement, takstregulativ og lejekontrakt indeholdte bestemmelser varetages af bestyrelsen, der afgør uoverensstemmelser og tvivlsspørgsmål mellem medlemmer.

12.Baadeklubben tegnes af formanden og kassereren hver for sig. Dog tegnes baadeklubben ved optagelse af lån eller gældsstiftelse af hele bestyrelsen.

13.Der skal ikke kunne gøres arrest eller udlæg for noget af baadeklubben uvedkommende gæld stiftet af et medlem i baadeklubbens aktiver, herunder enhver form for ejendom, baadeklubben måtte erhverve.

Hvert aktive medlem hæfter personligt for baadeklubbens forpligtelser, men kun i forhold til den bådpladsleje, som vedkommende betaler som sin andel af den totale bådpladsleje i det pågældende regnskabsår.

Forpligtelsen gælder også enhver form for lån eller gæld, som bestyrelsen påtager sig på baadeklubbens vegne efter beslutning på en generalforsamling.

14.Regnskabsåret er kalenderåret.

14a.Opsigelse af bådplads skal ske inden 31 december.

14b. For kommende træbådsejere, og glasfiberbelagte træbåde skal der indbetales et ekstra

depositum på Kr.1000,- pr. kvm. Depositum skal bruges ved eventuelle ekstra omkostninger i

forbindelse med evt. hævning og oprensning. Dette depositum tilbagebetales ved opsigelse af

pladsen, såfremt der ikke gøres krav om modregning fra bådklubben.

15.Opløsning af Blans Baadeklub kan kun finde sted efter 2 på hinanden med mindst 1 og højst 2 måneders mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvor opløsningen og de hermed

følgende beslutninger er punkter på dagsordenen.

I tilfælde af opløsning fordeles eventuelle underskud, gæld og formue på medlemmerne i henhold til bestemmelserne i disse vedtægters punkt 13.

 

Således vedtaget med ændringer på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2016.

 

 

 

 

Alm.kontingent 2018 Kr.450,-

Indskud pr. bådplads Kr.3000,-

Pladsleje årligt - Kr.100,- pr. kvm.

Brug af slæbested Kr.100,- pr.gang

Passivt medlemsskab Kr.450,-

( incl. ubegrænset brug af slæbested )

 

--------------ooOoo--------------

 

Eksempel på beregning af bådpladsleje

Hvis din jolle f.eks. har flg. mål:

Største længde, f.eks. 5,0 mtr. gange med

Største bredde, f.eks. 2,0 mtr. = 10 kvm.

Din pris vil således være:

10 kvm x 100 Kr. = Kr.1000,00

Kontingent 2015 = Kr. 450,00

Ialt Bådpladsleje 2018 Kr.1.450,00

 

Du skal have tegnet som minimum en Ansvars forsikring på din båd.

se forsikringsbetingelser under "Takstblad"

Priser - Blans Havn 2018

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS